VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY(ĎALEJ AJ AKO „VOP“)

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Zabri, s.r.o., so sídlom Pribišova 10, 841 05 Bratislava, SR, IČO: 46 870 687, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro., vl. č. 84988/B (ďalej aj ako „predávajúci”), a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je najmä nákup tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho na adrese: www.niecoslane.sk (ďalej aj ako „internetový obchod predávajúceho“).

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kúpna zmluva sa uzatvára v Slovenskom jazyku a komunikácia rovnako prebieha v Slovenskom jazyku.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Vzhľadom na rozdielnu právnu úpravu spotrebiteľských a podnikateľských vzťahov, najmä s prihliadnutím na zvýšenú ochranu spotrebiteľov je nutné zvýšiť pozornosť pri čítaní týchto VOP a dôsledne rozlišovať ustanovenia, ktoré obsahujú pojmy „kupujúci“, „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“, pričom „kupujúcim“ je označený „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“, ale napr. „spotrebiteľom“ nie označený „podnikateľ“.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského právneho poriadku, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Podnikateľom sa rozumie najmä:
– osoba zapísaná v obchodnom registri,
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar alebo služby pre účely svojej podnikateľskej činnosti. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) alebo daňové identifikačné číslo (DIČ), tak platí, že nákup tovaru alebo služby realizuje pre svoju podnikateľskú činnosť a berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá, ktoré sa vzťahujú v týchto VOP na podnikateľov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP a ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského právneho poriadku, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

II. Identifikácia predávajúceho

obchodné meno: Zabri, s.r.o.
sídlom: Pribišova 10, 841 05 Bratislava, SR
IČO: 46 870 687
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka číslo 84988/B
DIČ: 2023627815
IČ DPH: SK2023627815
emailová adresa: zabrisro@gmail.com
telefónne číslo: +421 905 150 307
bankové spojenie:
peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK36 1100 0000 0029 2288 4366
SWIFT (BIC): TATRSKBX

III. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Všeobecné podmienky

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej aj ako „objednávka“) v internetovom obchode predávajúceho.

Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k tovaru alebo poskytnutie služby za kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci môže pri tovare alebo službe uvedenej v internetovom obchode predávajúceho určiť, že určené tovary alebo služby môžu byť využité len za určitých podmienok (poveternostné podmienky, zdravotný stav klienta a pod.).

Kúpnu zmluvu môže kupujúci uzavrieť aj v prospech tretej osoby, pričom táto je ňou viazaná až okamihom, keď s ňou prejaví súhlas (ďalej aj ako „určená osoba“), pokiaľ určená osoba nedá súhlas alebo súhlas odoprie pre takýto tovar alebo službu tak platí, že zmluva bola uzatvorená iba medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci v celom rozsahu zodpovedá za úplné a riadne sprostredkovanie všetkých potrebných informácií určenej osobe, najmä ju musí oboznámiť so zmluvnými podmienkami a týmito VOP.

Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej aj ako „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky, najmä informácie stave objednávky, o zaplatení kúpnej ceny, o tom, že objednaný tovar bol expedovaný/odoslaný, alebo potvrdenie o nákupe tovaru alebo služby.

Akceptácia objednávky je informácia pre kupujúceho, že návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho bol prijatý a bude spracovaný. Akceptácia objednávky nepredstavuje potvrdenie o uhradení kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo služby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru alebo lehote poskytnutia služby, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný alebo kde bude služba poskytnutá a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o prípadnej cene a podmienkach nákladov súvisiacich s poskytnutím služby, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená momentom odoslania objednávky kupujúcim. V prípade, že kupujúci nedostane v lehote dvoch (2) dní od odoslania objednávky akceptáciu objednávky, tak je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho za účelom overenia, či objednávka bola riadne predávajúcemu doručená.

Osobitná úprava pre spotrebiteľa

V prípade spotrebiteľa akceptácia objednávky predstavuje potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy podľa § 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Kúpna zmluva sa uzatvára elektronicky bez vlastnoručného podpisu kúpnej zmluvy. Zmluvné podmienky tvoria tieto VOP, popis tovaru alebo služby uvedený v internetovom obchode predávajúceho, kupujúcim vyplnená objednávka a akceptácia objednávky.

IV. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
– dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
– poskytnúť na základe objednávky kupujúcemu (určenej osobe) službu v dohodnutom rozsahu, kvalite, lehote a termíne;
– zabezpečiť, aby dodaný tovar alebo služba spĺňala platné právne predpisy SR;
– bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru alebo spolu s poskytnutím služby poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu;
– odovzdať kupujúcemu (určenej osobe) najneskôr spolu s tovarom alebo najneskôr spolu s poskytnutím služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.

V. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci pred odoslaním objednávky je týmto informovaný o tom, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar alebo službu.

Kupujúci je povinný:
– prevziať objednaný tovar alebo umožniť predávajúcemu poskytnutie objednanej služby;
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo nákladov na poskytnutie služby;
– oznámiť predávajúcemu najneskôr pri dohode o termíne poskytnutia služby potrebné údaje o kupujúcom alebo určenej osobe v prípade, ak má byť služba poskytnutá inej osobe ako priamo kupujúcemu; následná zmena určenej osoby je možná len so súhlasom predávajúceho;
– potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby alebo určenej osoby;
– dohodnúť konkrétny termín a miesto dodania služby spôsobom uvedeným v objednávke alebo v akceptácii objednávky, a to v lehote určenej na poskytnutie služby, pri popise služby v internetovom obchode predávajúceho; ak nie je uvedené inak, tak je táto lehota tri (3) mesiace odo dňa zaplatenia kúpnej ceny; v prípade, ak v tejto lehote nedôjde z dôvodu na strane kupujúceho k poskytnutiu služby, záväzok predávajúceho poskytnúť objednanú službu zaniká bez nároku kupujúceho na kompenzáciu alebo vrátenie kúpnej ceny;
– preukázať sa potvrdením o nákupe a zaplatení služby v mieste poskytnutia služby, inak mu môže byť poskytnutie služby odopreté bez nároku na kompenzáciu (to platí aj pre prípad poskytovania služby určenej osobe, kde túto povinnosť musí splniť určená osoba); kupujúci ako aj určená osoba, zodpovedá za to, že v čase poskytnutia služby je zdravotne spôsobilý na prijatie plnenia služby, a že nič nebráni tomu, aby mu boli služby poskytnuté; pokiaľ predávajúci uvádza akékoľvek riziká alebo požiadavky na zdravotný stav kupujúceho (určenej osoby), jeho vek, ustrojenie (oblečenie, obuv) a podobne, a tieto kupujúci (určená osoba) v čase poskytovania služby nespĺňa, je predávajúci alebo konečný poskytovateľ služby oprávnený odoprieť poskytnutie služby kupujúcemu (určenej osobe) bez nároku na kompenzáciu.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VI. Dodacie podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru s predpokladaným termínom jeho doručenia je uvedená v popise pri každom tovare v internetovom obchode predávajúceho. Tieto informácie sa však môžu bez upozornenia zmeniť (napr. z dôvodu zaslania viacerých objednávok na rovnaký tovar) a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy.

Kúpna cena

Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode predávajúceho sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné a obsahujú aj príslušnú DPH, respektíve všetky dane a poplatky, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za doplnkové služby alebo dopravu, ktoré sú uvádzané až v rámci rekapitulácie objednávky pred jej záväzným potvrdením s povinnosťou platby a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby internetového obchodu predávajúceho, je predávajúci oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal akceptáciu objednávky. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

VII. Termín a miesto dodania

Termín a miesto dodania tovaru si urči kupujúci v objednávke.

V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany predávajúceho je predávajúci povinný o tejto skutočnosti telefonicky informovať kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu. V prípade predĺženia doby trvania dodania tovaru o viac ako 6 hodín oproti kupujúcim požadovanému termínu dodania, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy oznámením doručeným predávajúcemu na e-mailovú adresu objednavky@niecoslane.sk alebo na telefónnom čísle 0905 150 307.

VIII. Doručovanie

Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste a v časovom rozsahu, ktoré je dohodnuté v objednávke.

Čas doručenia sa zvyčajne určí podľa podmienok zvoleného typu doručovania, respektíve podmienok prepravcu.

Pri spotrebiteľovi sa tovar považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru spotrebiteľovi alebo inej osobe určenej spotrebiteľom.

Pri podnikateľovi sa tovar sa považuje za dodaný jeho prevzatím podnikateľom alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravných podmienok dopravcu a tovar skontrolovať ihneď po jeho doručení.

V prípade zistenia existencie vady je spotrebiteľ povinný postupovať podľa reklamačného poriadku.

IX. Právo na odstúpenie od zmluvy

Dôvody na odstúpenie od zmluvy

Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, tak je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nedostupnosti techniky potrebnej na poskytnutie služby, nemožnosti plnenia služby z dôvodu na strane tretích osôb – konečných poskytovateľov služby, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru alebo služby dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, činnosť alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar alebo poskytnúť službu kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V takomto prípade môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov podľa tohto bodu, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo službu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote štrnásť (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote, spravidla v lehote štrnásť (14) dní, neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený sám odstúpiť od kúpnej zmluvy s tým, že kupujúcemu vráti už zaplatenú kúpnu cenu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností kupujúceho, najmä povinnosti uhradiť kúpnu cenu za objednané služby alebo tovar.

Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu – kupujúci

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, a to z dôvodu, že predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Forma odstúpenia od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy tak, že predávajúceho e-mailom na e-mailovej adrese objednavky@niecoslane.sk informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti.

V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci poskytne kupujúcemu potvrdenie o odstúpení od zmluvy na e-mailovu adresu kupujúceho.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného spotrebiteľom a po započítaní nárokov voči spotrebiteľovi vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

X. Výhrada dodania

Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

Služby sa poskytujú len na území Slovenskej republiky.

XI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená spotrebiteľom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní spotrebiteľovi nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Ak má predávajúci vec odoslať podnikateľovi, tak tovar sa považuje za odovzdaný podnikateľovi momentom odovzdania tovaru prvému dopravcovi k preprave, v takom prípade podnikateľovi umožní uplatniť si práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

XII. Platobné podmienky

Kúpna cena za tovar alebo službu dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená pri každom tovare alebo službe v internetovom obchode predávajúceho a v akceptácii objednávky.

Platba je možná iba v mene EURO.

Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar alebo službu predtým ako bude tovar odoslaný alebo bude služba poskytnutá.

Možnosti platby sú nasledovné:
– platba kartou;
– platba hotovosťou,
– platba vopred bankovým prevodom.

Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky. Všetky spôsoby platby možno vybrať pred záväzným odoslaním objednávky. Platba zaslaním hotovosti alebo šekov nie je možná.

Iné možnosti platby sú možné iba po dohode s predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité možnosti platby.

XIII. Reklamácie – reklamačný poriadok

V prípade, že doručený tovar má nedostatky, kupujúci je povinný postupovať podľa reklamačného poriadku uvedeného nižšie.

V tejto súvislosti musí podnikateľ zobrať do úvahy, že v prípade nákupu tovaru alebo služby podnikateľom sa právne vzťahy týkajúce sa záruky a zodpovednosti za vady riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, na podnikateľov sa nevzťahuje ochrana poskytovaná spotrebiteľom, čiže podnikateľ nemá rovnaké práva ako spotrebiteľ a reklamácia môže byť pri podnikateľovi vybavená odlišným spôsobom ako u spotrebiteľa. Aj vzhľadom na vyššie právne povedomie podnikateľov o právnej úprave sa tento reklamačný poriadok vzťahuje najmä na spotrebiteľa, niektoré otázky týkajúce sa vád a záruky sú však upravené nižšie aj pre podnikateľov.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby, bez chýb, t.j. že tovar zodpovedá popisu, ktorý bol o tomto tovare uvedený na stránke internetového obchodu predávajúceho v čase predaja tovaru.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru, jeho množstvo a kvalitu. Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nie je kompletný, jeho množstvo, miera, hmotnosť, cena alebo akosť nezodpovedá zákonným alebo zmluvným parametrom), ide o nedostatky tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu nedostatkov tovaru bezodkladne telefonicky na čisle: 0905 150 307 alebo mailom na: objednavky@niecoslane.sk.

Vzhľadom na povahu tovaru ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze sa na tovar nevzťahuje zákonná a ani iná záručná lehota.

Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho, nesprávnym skladovaním, manipulovaním alebo prepravou, nesprávnym alebo neodborným zásahom do veci a za chyby ktoré vznikli v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s príslušným návodom na použitie. Predávajúci tiež nezodpovedá za dôsledky vyššej moci.

Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.

V prípade reklamácie uplatnenej kupujúcim predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS alebo emailom.

XIV. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Kupujúci, v prípade nespokojnosti s tovarom alebo službou, by mal pred využitím iných právnych prostriedkov svoju nespokojnosť oznámiť najskôr predávajúcemu a určiť mu primeranú lehotu na reakciu, aby predávajúci mal možnosť bezodkladne vec vyriešiť k spokojnosti kupujúceho a predísť tak prípadným nedorozumeniam .

XV. Ochrana osobných údajov

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy a pri uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho alebo tretích osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú upravené nasledovne:
odkaze.
Prevádzkovateľ osobných údajov; osoba, ktorá spracúva Vaše osobné údaje:

Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci uvedený v čl. II (Identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

Právny základ a účely spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvame na základe zmluvného základu, t.j. na základe údajov poskytnutých pri objednávke tovaru alebo služby, bez spracúvania osobných údajov o kupujúcom nemôžeme poskytnúť predaj tovaru alebo služby.

Účelom spracúvania osobných údajov na základe zmluvného základu je zabezpečenie obchodnej činnosti predávajúceho, najmä identifikovanie kupujúce pri predaji tovaru alebo služby, zasielanie reklamných informácií, vybavovanie reklamácií, vystavovanie daňových dokladov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

O kupujúcom predávajúci spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:
– identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, titul);
– kontaktné údaje (adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa);

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje uchovávala predávajúci najviac dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa predávajúci riadi osobitnými predpismi, ktoré mu stanovujú lehoty uchovávania osobných údajov alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Osobné údaje sa však spracúvajú minimálne po dobu, kým je riadne dodaný tovar alebo služba a kým neuplynie záručná doba na tovar alebo nie je poskytnutá služba bez vád. Osobné údaje sa následne spracúvajú maximálne desať (10) rokov najmä z dôvodu možných kontrol a preukázania splnenia si zákonných povinností počas dodania tovaru alebo služby.

Osobné údaje sú získavané nasledovne:

Osobné údaje, ktoré o kupujúcom spracúva predávajúci, pochádzajú od kupujúceho a boli poskytnuté pri objednaní tovaru alebo služby alebo pri registrácii v internetovom obchode predávajúceho.

Osobné údaj poskytuje predávajúci nasledovným subjektom:

Osobné údaje o kupujúcom predávajúci poskytuje iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
– doručovateľom/prepravcom tovaru;
– podnikateľom zabezpečujúcim vedenie účtovníctva a spravovanie daňovej agendy;
– komunikácia s bankou týkajúca sa platieb za tovary alebo služby;
– iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov o kupujúcom ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov predávajúceho (napr. súdom, polícií, správnym orgánom, advokátom a pod.).

Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ):

Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov sú minimálne nasledovné:
– právo na prístup – kupujúci môže požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o ňom predávajúci spracúva;
– právo na opravu – kupujúci môže požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva;
– právo na výmaz – okrem ďalších dôvodov uvedených v GDPR kupujúci môže požiadať, aby predávajúci vymazal osobné údaje v prípade, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
(ii) kupujúci namieta voči spracúvaniu vykonávanom na oprávnenom záujme predávajúceho;
(iii) osobné údaje podľa názoru kupujúceho predávajúci spracúva nezákonne;
– právo na obmedzenie spracúvania – kupujúci môže predávajúceho požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) kupujúci namietol presnosť osobných údajov;
(ii) spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale kupujúci nechce výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;
(iii) predávajúci už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale kupujúci ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
(iv) kupujúci vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, náš oprávnený záujem), a to až kým nebude overené, že oprávnené záujmy predávajúceho prevažujú nad oprávnenými záujmami kupujúceho;
– právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: www.dataprotection.gov.sk.

Všetky otázky a žiadosti ohľadom ochrany osobných údajov je potrebné zaslať na nasledovnú emailovú adresu: zabrisro@gmail.com

XVI. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP v znení účinnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia, web stránka: www.soi.sk.

Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V prípade otázok k týmto VOP alebo ku zmluve môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom -mailu.

Stránky Predávajúceho môžu obsahovať odkazy na stránky iných subjektov. Predávajúci nie je zodpovedný za obsah týchto stránok a za služby ponúkané na týchto stránkach.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 26.9.2023

0
    0
    Košík
    Váš košík je prázdny